yhteisölliset lukutaidot - Sosnet

3. toukokuu 2016 ... Opettajan kertoma, Raamattuun perustuva pääsiäistarina oli opiskelijoiden reaktioista päätellen kiinnostava kertomuksena, ja ehkä heille oli ...

yhteisölliset lukutaidot - Sosnet - Asiaan liittyvät asiakirjat

yhteisölliset lukutaidot - Sosnet

3. toukokuu 2016 ... Opettajan kertoma, Raamattuun perustuva pääsiäistarina oli opiskelijoiden reaktioista päätellen kiinnostava kertomuksena, ja ehkä heille oli ...

AHOT - Sosnet

Lähihoitaja. Muu amm. tutkinto. Sos.alan kouluaste. Sos.alan opistoaste. Sosionomi (AMK). Sosionomi ylempi (AMK). Muu amk-tutkinto. YTK / VTK. YTM / VTM.

Sydämestä syntynyt - Sosnet

Forsberg & Ritala-Koskinen & Autonen- ... (Saara- nen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Valmistauduin haastatteluihin ottamalla ... riinia, että tulee iso peppu.

TYÖHYVINVOINNIN MÄÄRITTYMINEN ... - Sosnet

7. lokakuu 2011 ... Nykyisessä "työelämäpelissä" ei pys- ty enää toimimaan perinteisen protestanttisen työmoraalin mukaan. Jos kuitenkin yrittää, silloin kärsivät ...

Hennattuja partoja - Sosnet

Henna Dyed Beards − Ageing Somali Men in Group Activities. Oppiaine – Läroämne – Subject ... minua päättelemään, että punainen väri johtui hennavärin käytöstä. Työskennellessäni ... voimakas yhteenkuulumisen lähde. Samalla se toimii ...

KURAATTORIN TYÖ AMMATILLISESSA ... - Sosnet

LYHENNE SELITYS lomake aineisto ika sukupuol opintoala lisaperust operyhma tilanne peruste1 peruste2 peruste3 peruste4 peruste5 peruste6 peruste7.

henkilökohtainen apu ja osallisuus - Sosnet

Syrjintä on pitkälti institutionaalista, yhteiskunnan rakenteista johtuvaa. (Kumpuvuori ... ”Avustaja kyllä vei minut tuonne allasterapiaan, mutta kun minä pääsin sinne ah- taaseen ... 2.10.2008. ”Työkyvyttömyyseläkeläisiltä löytyy työhaluja”.

Hylätyt hakijat - Sosnet

7300 naista haki työkyvyttömyyseläkettä ja hakemuksista hylättiin 26.4 prosenttia. ... määritelty takaraja, on hakijalla tällöin mahdollisuus hakea kuntoutustukea,.

lisensiaattitutkimuksen ideapaperi - Sosnet

Tutkimuskysymys on: Millaisia kertomuksia asiakkaat tuottavat Espoon sosiaalitoimiston aikuissosiaalityön arjesta? Tarkentavat kysymykset ovat: Millaisia ...

mistä apu arkeen 30 - Sosnet

mallin pohjalta toimiva vammaisuutta laaja-alaisesti käsittelevä laki. Se perustuu ... Joillakin oli käytössä invamopo, joka oli saatu joko keskussairaalasta.

Elina Rahko - Sosnet

Kuvio 6. Sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden tehtävät työparityössä. .69. Kuvio 7. ... korkeakoulutusten painotukselliset erot, mutta myös niiden tuottamien.

PERUSSOSIAALITYÖ JA PARISUHDEVÄKIVALTA ... - Sosnet

Varhaisimmat lähestymistavat pyrkivät selittämään väkivaltaa lähinnä yksilön psykopatologiasta käsin (psykoanalyyttien näkökulman). Biologisten selitysmallien.

Yhteisellä tiellä - Sosnet

sosiaali kasvattaja- ja sosiaaliohjaajatutkinnoilla. Myös Svenska ... (sosionomi amk, sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja, diakoni, kehitysvammaisten ohjaaja) ...

kuntoutuneita vai syrjäytyneitä? - Sosnet

... mitään tuloja ex-mieheni elätettävänä. Ammatinvaihto terveydellisistä syistä on siis todella monimutkainen toimenpide, jossa eri viranomaistahot eivät kykene.

KAKSINKERTAISESTI NÄKYMÄTTÖMÄT ... - Sosnet

Parviainen, tutkija Elina Pekkarinen sekä allekirjoittanut. ... Lastensuojelun avohuollon piirissä olevien lasten ja nuorten lukumäärä kasvaa. Vuonna.

PERUSSOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA - Sosnet

Prosessiajattelu näyttääkin soveltuvan sosiaalibyrokraattiseen kontekstiin, jossa sosiaalityöltä odotetaan selviä tuloksia. Projekteissa sosiaalityön prosessia ...

KANSALAISTALO MANSIKKAPAIKKA Tapaustutkimus ... - Sosnet

Vanhat siniset ruutuverhot saivat poistua ja tilalle ostimme raikasta vihreää. Kaappisängyt poistettu lasten puolelta. Uusi pitkä ruokapöytä ja vihreät verhot. Page ...

toimintakertomus vuodelta 2015 - Sosnet

Koordinaattorina toimii Lapin yliopisto, jonka ohella yhteistyökump- ... avoimen yliopiston Moodle-alustalla yhteisenä opetuksena avoimen ja eri laitosten välillä ...

keinot ovat monet - Sosnet

3.3.2 Kohti kokonaisvaltaista päihdekuntoutusta . ... Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiön kannalta päihdekuntoutus- ... Joensuun yliopisto. Kuusela ...

Johtamisopintojen arviointia sosiaalialan ... - Sosnet

9. heinäkuu 2015 ... johtamisosaamisen kehittymistä sosiaali- ja terveysalan haasteiden ... Avainsanat: Arviointi, osaaminen, sosiaalihallintotiede, sosiaalityö, ... moniammatillisissa ryhmissä, joiden toteuttavat konkreettisia ja käytännöllisiä tuotteistamisen, ... inti vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmassa.pdf/4845b4c7-c700- ...

Palapelin palat paikoilleen - Sosnet

kansimiehen lupakirja, anniskelupassi ja esimerkiksi taiteen, liikunnan ja muiden kielten opintoja. (Opetushallitus 2007, 34.) ... Rovaniemi. Etnisten suhteiden ...

Marjo Peltomaa KUNTOUTUMISVALMIUS ... - Sosnet

ihminen kuntoutuu todella vaikeastakin tilanteesta sellaiseen elämänmuotoon, johon hän itse näyttää olevan tyytyväinen. Kuntoutumisvalmiuden käsite sai ...

SOSIAALITYÖ TULEVAISUUDEN PALVELURAKENTEISSA - Sosnet

8. toukokuu 2019 ... ... ei-toivottavia tulevaisuuksia vuosien 2005 –. 2018 Janus-lehtien pääkirjoitusten (N= 56) perusteella. Aineiston analysoinnissa hyödynnetään.

TAKSIN KATOLLA VILKKUU ... - Sosnet

merkittävänä oikeutena asiakkaalle, jopa laitoshoidon vaihtoehtona. ... kuljetuksesta taloudellista etua (esimerkiksi Kelan kuljetuksen alennettu omavastuu ... vapaaehtoistyössä ja/tai edun valvojana ja lisäksi hänellä on - kenellä laajempi.

Arviointi ohjaajan työssä - Sosnet

”väliarviointia”. – pyritään toteamaan oppimisen eteneminen. – formatiivinen arviointi. 4. Ennustava tehtävä: – mahdollinen tuleva suoriutuminen. – ”portinvartija”.

sijaisperhe asiakkaana perheneuvolassa - Sosnet

ihmisten elämisen tapoja, Ritala-Koskinen (2001) näkee postmodernina prosessina. Modernissa ... Teoksessa Arja Jokinen & Kirsi Juhila & Eero Suoninen.

ja jälkihuollon sosiaalityö satama - Sosnet

työmme sisältöä sekä paikkamme Tampereen lastensuojelun kentällä. Sijais- ja ... tilaajalla on Luotsin ja Sataman yhteistyön lisääminen ja erillisten laitos- ja ...

asiakkaiden osallisuus kuntoutustutkimusprosessissa - Sosnet

Asiakkaiden kokemuksia osallisuudesta ja kuntoutustutkimuksen oikea- ... Kuvio 1. Tampereen yliopistollisen sairaalan kuntoutustutkimus osana kuntoutuksen ...

hahmotelma merjan lisuriksi - Sosnet

(liite 3). Vaihdoin kysymysrungon järjestystä vapaasti kaikissa kuudessa haastattelussa. Teemahaastattelu sopi aineistoni keräämismenetelmäksi. Se salli ...

työttömien työnhakumotivaatio ja motivointi - Sosnet

3. huhtikuu 2011 ... kysymyksen tarkastelu osoittautui jonkinlaiseksi Rubikin kuution ... Prisma- tietokirjasto – Psykologia. Espoo: Weilin Göös. Nenonen, Marko ...

Missä mä olisin muuten? - Sosnet

Kuitenkin monet asiakkaina olevat nuoret ovat kuten muutkin ikäisensä ja lastensuojelu ... Lastensuojelutyöntekijä määrittelee työssään jatkuvasti sitä, mikä on lapsen kannalta ... Hyväri, Susanna 2001: Vallattomuudesta vastuuseen. ... Teoksessa Helve, Helena, Lähteenmaa Jaana, Päivärinta Tuija, Päällysaho Katja,.

tutkimusraportin alustava sisällysluettelo - Sosnet

vielä Kelalta. Potilaan sv-päivärahan enimmäisaika päättyy tammikuun 2010 lopuussa. Jatkoa varten työkyvyttömyyseläkehakemus (ETK/Kela 7002). B-lausunto ...

Eronjälkeinen selviytyminen ja onnistunut yh- teistyö ... - Sosnet

yhteistyön malli, tiiviin yhteistyön malli ja saumattoman yhteistyön malli. Vanhempien hyvän ... eroilmoitus tuli yllätyksenä pääsääntöisesti pikkulapsiperheissä.

Omaksi tunnistettu” Sosiaalihuoltolain mukainen ... - Sosnet

(Sosiaalihuoltolaki soveltamisopas. 2017, 127.) Sinänsä lain antama omatyöntekijän tehtävä on selkeä, mutta käytännön työssä omatyöntekijän rooli ja tehtävät ...

lapsiperheiden asumisen ongelmien käsittely ... - Sosnet

Sosiaalityö on paikantunut osaksi hyvinvointi- valtion sosiaali- ja muuta palvelujärjestelmää, mikä on tehnyt mahdolliseksi sosiaalityön ammatillisen toiminnan.

yhteisösosiaalityön tehtävä mielenterveyden edistämisessä - Sosnet

KUOPION YLIOPISTO, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö ... muun muassa kansainvälisestikin organisoitunut Klubitalo –toiminta (Fountain House ...